УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өөх, тос ялгах байгууламж


grease catcher


жироуловитель (маслоуловитель)

Бохир уснаас өөх буюу тос ялган салгах зориулалтын багаж хэрэгсэл буюу байгууламж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.183

Зураг