УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өөх, тос хамах байгууламж


grease catcher


жироуловитель (маслоуловитель)

Зураг