УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өөрөө явдаг ёроол гүнзгийрүүлэх онгоц


split-hull vessel


самоходная дноуглубительная шаланда

Зураг