УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өөрийн урсгалт ус татамж


gravity intake


самотёчный водозабор

өөрийн урсгалт ус татамж


gravity intake


водозаборное сооружение с самотёчной подачей воды

Зураг