УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өөрийн урсгалт ус дамжуулах хоолой


gravity culvert


самотёчный водовод

Зураг