УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өөрийн урсгалт бетон хоолой


gravity flow concrete pipeline


самотёчный бетонный трубопровод

Зураг