УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өөрийн урсгалаар ус дамжуулах гол хоолой


gravity main


самотёчный магистральный водовод

Зураг