УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өөр голын урсацыг авдаг гол


diverter


перехватывающая другую реку

Зураг