УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өтгөрүүлэх сан (ус цэвэршүүлэх)


coagulation basin


коагуляционный резервуар

Зураг