УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өрөмдмөл худгийн шүүр


bore well filter pack


фильтр трубчатого колодца

өрөмдмөл худгийн шүүр


gravel pack


фильтр трубчатого колодца

өрөмдмөл худгийн шүүр


bore well filtre pack


фильтр трубчатого колодца

Худагт ус шүүж оруулах, улмаар түүнтэй хамт уст үеийн хөрсний ширхгүүд зөөгдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор уст үеийн туушид байрлуулсан босоо шүүрүүл.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.185

өрөмдмөл худгийн шүүр


gravel pack


фильтр трубчатого колодца

Худагт ус шүүж оруулах, улмаар түүнтэй хамт уст үеийн хөрсний ширхгүүд зөөгдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор уст үеийн туушид байрлуулсан босоо шүүрүүл.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.185

Зураг