УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өрөмдлөгийн цооног


borehole


буровая скважина

Гидрогеологийн судалгаа хийх, усаар хангах, усны түвшин доошлуулах зорилгоор газрын гүн тийш өрөмдсөн бага диаметрийн нүхэн хийц.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.184

Зураг