УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өрөмдлөгийн төхөөрөмж


rig


буровая установка

өрөмдлөгийн төхөөрөмж


boring rig


буровая установка

Зураг