УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өрц


barrier


диафрагма

өрц


core


диафрагма

The most inner part of a breakwater or a dam, usually consisting of rock (all sizes) or sand

Source http://www.kennisbank-waterbouw.nl/Glossary/printUK.php?subject=@

өрц


curtain


диафрагма

өрц


water stop


диафрагма

өрц


impervious cut-off wall


диафрагма

өрц


inpervious cut-off wall


диафрагма

Гидротехникийн барилга байгууламжийн их бие дотуур ус үл нэвчүүлэх материалаар (металл, бетон, төмөр-бетон, нийлэг материал зэрэг) хийж байрлуулсан, усны нэвчилтээс сэргийлэх хана.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.186

Зураг