УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өргөх хаалт


lift gate


подъёмный затвор

өргөх хаалт


vertical -lift gate


подъёмный затвор

Зураг