УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өргөх буулгах хөшүүрэгтэй гинжит хаалт


chain-operated gate


затвор с цепной подъёмно-опускной тягой

Зураг