УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өргөх буулгах хаалтын байшин


gate house


помещение подъёмноопускного устройства гидротехнического затвора

Зураг