УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өргөтгөсөн ёроолтой цохиж оруулдаг шон


lub-footed pile


набивная свая с расширенным концом

Зураг