УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өргөтгөл (усан онгоц өнгөрүүлэх суваг)


lay-by


уширение канава

Зураг