УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өргөссөн ёроолтой цохиж оруулдаг шон


pedestal pile


набивная свая с расширенным концом

Зураг