УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өргөссөн төгсгөлтэй цохиж оруулдаг шон


bulb pile


набивная свая с расширенным концом

Зураг