УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өргөсгөсөн ёроолтой суулгах худгийн шон


belled-out pile


кессонная свая с расширенным концом

Зураг