УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өргөн талбарын бороожуулах машин


wide-out irrigation sprinkler plant


широкозахватная дождевальная машина

Зураг