УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өргөн зурвасын бороожуулах машин


wide-out irrigation sprinkler


широкозахватная дождевальная машина

Бороожуулах шүршүүр бүхий олон тулгуурт ус дамжуулах хоолойнуудаас бүрдсэн, өөрөө явах буюу чирүүлэх төхөөрөмж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.184

Нэмэлт тайлбар

Өргөн зурвасын бороожуулах машин нь нэг удаагийн явалтаар 400-500 м буюу түүнээс илүү өргөнтэй зурвас газар услах боломжийг хангана.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.184
Зураг