УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өргөн авцаар явж усалдаг бороожуулах төхөөрөмж


boom sprinkler


дождевальная установка фронтального действия

Зураг