УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өндөр цамхагт ус татамж


dry intake tower


высокий башенный водозабор

Зураг