УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өндөр түрэлтэт УЦС


high-head hydroelectric plant


высоконапорная ГЭС

Зураг