УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өндөр түрэлттэй насос станц


high-lift station


высоконапорная насосная станция

Зураг