УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өндөр түрэлтийн хаалт


high-head gate


высоконапорный затвор

өндөр түрэлтийн хаалт


high-pressure gate


высоконапорный затвор

өндөр түрэлтийн хаалт


high-head regulating valve


высоконапорный затвор

Зураг