УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өндөр түрэлтийн усан цахилгаан станц


high-head hydroelectric plant


высоконапорная ГЭС

100 м-ээс дээш түрэлттэй УЦС. 

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.181

Зураг