УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өндөр түрэлтийн стандарт хаалт


standard high-pressure gate


стандартный высоконапорный затвор

Зураг