УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өндөр түрэлтийн гидротурбин


high-head turbine


высоконапорная гидротурбина

өндөр түрэлтийн гидротурбин


high-pressure turbine


высоконапорная гидротурбина

Зураг