УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өндөр даралтын төхөөрөг


high-head power plant


установка высоконапорная

Зураг