УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өндөр даралтын дамжуулах хоолой


high pressure line


трубопровод высокого давления

Зураг