УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өгөмжийн гол дамжуулах хоолой


feeder main


трубопровод магистральный подающий

Зураг