УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өвөлжих цөөрөм


hibernating ponds


зимовальные пруды

өвөлжих цөөрөм


hibernating ponds


зимовальные пруды

Өвлийн улиралд загас хадгалахад ашигладаг тогтоол ус.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.179

Зураг