УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үүрэн шпүүнтэн далан


sheet-pile crib groyne


ячеистая шпунтовая буна

Зураг