УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үүрэн хийцтэй ган шон


steel cellular type dolphin


сталной пал ячеистой конструкции

Зураг