УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үүрэн хийцтэй байгууламж


cellular structure


сооружение ячеистой конструкции

Зураг