УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үүрэн ханатай тулааст ханан боомт


cellular-buttress dam


контрфросная плотина с полыми контрфорсами

Зураг