УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үүрэн хамгаалах хана


cellular floodwall


ячеистая защитная стенка

Зураг