УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үүрэн давалгаа намжаагуур


cellular wall breakwater


ячеистый волнолом

Зураг