УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үржүүлэгийн цөөрөм


spawning pond


пруд нерестовый

Зураг