УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үржлийн цөөрөм


stock pond


маточный пруд

үржлийн цөөрөм


stock pond


маточный пруд

Зуны улиралд үржлийн загас хадгалах цөөрөм.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.380

Зураг