УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үндсэн усан сангаас дүүргэх нэмэгдэл сан


auxiliary reservoir


дополнительное водохранилище с наполнением из основного водохранилище

Зураг