УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үндсэн сангаас шүүсэн усаар дүүргэх сан


clear water reservoir


наливное водохранилище, наполняемое осветлённой водой из основного водохранилища

Зураг