УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үндсэн коллектор


conducting drain


магистральный коллектор

үндсэн коллектор


main drain


магистральный коллектор

Зураг