УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үл хөдлөх эргэх тэнхлэгтэй хаалт


fixed-hinge gate


затвор с неподвижной осью вращения

Зураг