УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үл хөдлөх дугуйт явах эд ангитай өргөх хавтгай хаалт


vertical-lift fixed-roller gate


подъёмный плоский затвор с неподвижной катковой опорноходовой частью

Зураг