УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үл хөдлөх дугуйт тулгуурт хавтгай хаалт


fixed-axle gate


плоский затвор с неподвижной колёсной опорноходовой частью

үл хөдлөх дугуйт тулгуурт хавтгай хаалт


fixed-wheel gate


плоский затвор с неподвижной колёсной опорноходовой частью

Зураг