УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үл хөдлөх дугуйт тулгуурт гүний хавтгай хаалт


face-type fixed-wheel gate


глубинный плоский затвор с неподвижной колёсной опорноходовой частью

Зураг